Adatvédelmi szabályzat
 
1. Általános tudnivalók
A Lexunit Group Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14., nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;
cégjegyzékszáma: 01 09 296657, adószám: 25926585-2-42; a továbbiakban: Adatkezelő )
tiszteletben tartja a https://szamlai.hu oldalt (a továbbiakban: Weboldal ) felkereső, illetve az ott
érdeklődést leadó személyek, mint érintettek információs önrendelkezési jogát és a személyes
adatokhoz fűződő jogait, a személyes adatokra és a különleges adatokra vonatkozó adatkezelési
tevékenységét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) – és más hatályos jogszabályok – rendelkezéseinek
mindenben megfelelve végzi.
A jelen szabályzat – az Infotv. 20. § rendelkezéseinek megfelelve – tájékoztatást ad arra
vonatkozóan, hogy az Adatkezelő milyen adatokat tart nyilván, azokat milyen célból, milyen
alapon, miként és meddig kezeli, azokat kinek továbbítják, illetve hogy az adatokat kik
ismerhetik meg. A jelen nyilatkozatból – illetve az említett jogszabály rendelkezéseiből –
megtudhatja, hogy hogyan kérheti a kezelt adatok pontosítását, illetve hogy miként kérheti azok
zárolását, vagy törlését az Adatkezelő nyilvántartásából, illetve hogy az adatkezeléssel
kapcsolatos jogai sérelme esetén milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.
Jelen szabályzat elfogadásával a felhasználó kifejezetten hozzájárul a személyes adatai alábbiak
szerinti rögzítéséhez, kezeléséhez, illetve továbbításához.
A Weboldalon található tartalom (jegyzetek, tanulmányok, egyéb írások, grafikák, képek,
videók stb.) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján a feltüntetett szerzők
szerzői jogi oltalom alá eső alkotásai, amelyekkel kapcsolatos bármilyen hasznosítási,
felhasználási joggal csak az Adatkezelő illetőleg a külön feltüntetett szerzők rendelkeznek.
 
2. A kezelt személyes adatok köre
Az Adatkezelő csak olyan személyes adatokat rögzít és kezel, amelyeket a felhasználó az
érdeklődés leadása során önkéntesen bocsát az Adatkezelő rendelkezésére, illetve amelyekre
vonatkozóan a felhasználó az adatrögzítéshez, az adatkezeléshez és az adattovábbításhoz
kifejezetten hozzájárult. Adatkezelő továbbá jogosult azon személyes adatok kezelésére,
amelyek a későbbi felhő alapú szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenek. Az
érdeklődés leadása egyúttal a személyes adatokat tartalmazó űrlap kitöltését és a jelen
Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak elfogadását is jelenti. Az érdeklődés során a személyes
adatok Adatkezelő általi rögzítéséhez, kezeléséhez és továbbításához adott hozzájárulás írásbeli
hozzájárulásnak minősül.
Az Adatkezelő az alábbi személyes adatokat rögzíti és kezeli:
1. Név / cégnév
2. telefonszám
3. e-mail cím
A felhasználó által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatok valóságáért a felhasználó
felelős.
A Weboldal meglátogatása során a Weboldal szervere bizonyos adatokat automatikusan,
rendszeradminisztrációs, statisztikai, vagy biztonsági célból eltárol. Ezek az adatok a
felhasználó internetszolgáltatója, esetenként a felhasználó ún. IP-címe, a felhasználó
böngészőszoftverének verziószáma, operációs rendszerének típusa, azok az oldalak, amelyeket
a Weboldalon a felhasználó meglátogat, illetve azok a keresőszavak, amelyeket a Weboldal
eléréséhez használt. Ezen adatokból csupán a Weboldal látogatottságára, illetve a Weboldal
eléréséhez használt számítógépekre lehet következtetni, ezen adatok nem minősülnek
személyes adatoknak. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra. Amennyiben az
Adatkezelő ezen adatokat harmadik személyek részére továbbítja, úgy az a vonatkozó
jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartásával történik. Ezen adatokat az Adatkezelő a
kizárólag a szolgáltatás nyújtásához szükséges ideig és mértékben, de legfeljebb a látogatástól
számított legfeljebb 2 (kettő) évig tárolja. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdésében
foglalt rendelkezés.
A Weboldal használatának megkönnyítése céljából az Adatkezelő anonim
látogatásazonosítókat, ún „cookie”-kat használ. A „cookie”-k kisméretű adatok, melyek a
Weboldal látogatása során a böngészőprogramon keresztül ideiglenesen a felhasználó
számítógépének merevlemezére kerülnek, funkciójuk a böngészés kényelmesebbé tétele. Az
Adatkezelő által használt „cookie”-k a felhasználó személyes adatainak megismerésére, a
felhasználó beazonosítására nem alkalmasak. A legtöbb böngészőprogram automatikuson
elfogadja az anonim látogatásazonosítókat. A böngészőprogram beállításainak módosításával
azonban a felhasználó kiküszöbölheti a
„cookie”-knak a felhasználó számítógépének
merevlemezén történő megjelenését. A felhasználó a tárolt „cookie”-kat bármikor eltávolíthatja
a gépéről oly módon, hogy a számítógépe merevlemezéről törli az ideiglenes internet file-okat.
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény 6. §-a értelmében a felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz,
hogy az Adatkezelő reklámajánlataival, egyéb küldeményeikkel az érdeklődés leadásakor
megadott elérhetőségein
(pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse. Az
Adatkezelő a felhasználó reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait a jelen
Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerint kezeli. Az Adatkezelő természetesen nem küld
kéretlen reklámüzenetet és a felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen bármikor
leiratkozhat az ajánlatok küldéséről az üzenetben lévő linkre kattintva.
 
3. Az adatkezelés célja
A felhasználó személyes adatait az Adatkezelő csak és kizárólag a felhasználóval való
kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás céljára kezeli és használja fel, emellett az Adatkezelő nem
továbbítja a kezelt adatokat viszonteladókhoz a vevőkkel való kapcsolatfelvétel végett.
Adatkezelő továbbá – a felhasználó ilyen tartalmú hozzájárulása esetén – marketing célokra
kezeli és használja fel a személyes adatokat.
Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 
4. Az adatkezelés jogalapja
Az Adatkezelő általi adatkezelés jogalapja a felhasználó érdeklődésének leadása, ennek során
kifejezett írásbeli hozzájárulása és a jelen Adatvédelmi Szabályzat tartalmának elfogadása,
illetve ha az adatok kezelését törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban
meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a
továbbiakban: kötelező adatkezelés).
A felhasználók által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az Adatkezelő
a jogszabály által meghatározott kereteken túlmenően, illetve a felhasználó hozzájárulását
meghaladó módon nem kezeli és nem is adja tovább harmadik személyek részére, kivéve, ha
az adatkezelés, adatfelhasználás, vagy adattovábbítás jogszabály, hatóság, vagy bíróság
rendelkezése értelmében kötelező. A felhasználó személyes adatainak esetleges továbbítását az
Adatkezelő a vonatkozó jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartásával végzi.
Az érintettek hozzájárulása alapján kezelt személyes adatai nem kapcsolhatók össze az érintett
azonosító adataival.
 
5. Az adatok biztonsága
A személyes adatokat az Adatkezelő emelt szintű védelemmel ellátott védett szerveren őrzi és
minden szükséges óvintézkedést megtesz az adatok védelme – tehát az adatok elvesztésének,
illetéktelen továbbításának, felhasználásának, nyilvánosságra hozatalának, módosításának,
törlésének, vagy megsemmisítésének, valamint az illetéktelen adatbevitel megakadályozása –
érdekében.
 
6. Az adatok megismerésére jogosult személyek
Az adatrögzítést, -kezelést és -továbbítást az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő munkavállalói,
alvállalkozó megbízottai végzik titoktartási szerződésben szabályozott módon.
A személyes adatokhoz e fenti személyeken kívül más nem férhet hozzá, e személyek pedig
kötelesek az általuk megismert adatokat titokban tartani és az adatmegismerés céljától eltérő
célra azokat semmilyen körülmények között nem használhatják fel.
 
7. Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a személyes adatokat az érdeklődés leadásától számított 1 (egy) évig, illetőleg
az adatkezelés céljának, illetve jogalapjának a fennállásáig, vagy az érintett felhasználó
hozzájárulásának visszavonásáig tárolja és kezeli, ezt követően azokat törölni kell.
Ez a törlési kötelezettség az egyéb jogszabályok által megőrizendő adatokra nem alkalmazható!
Törölni kell a szolgáltatás nyújtásához technikailag nem elengedhetetlen adatokat
(pl.:
marketing tevékenység céljából felvett adatokat), ha az adatkezelési cél megszűnt vagy a
szolgáltatás igénybevevője így rendelkezik. Az ilyen adatok törlését az adatkezelési cél
megszűnését, vagy az érintett ilyen rendelkezését követően haladéktalanul el kell végezni.
 
8. Az érintett személy jogai
A felhasználó a személyes adatai kezelésének időtartama alatt bármikor jogosult felvilágosítást,
tájékoztatást kérni a személyes adatok kezelésével összefüggésben, jogosult továbbá személyes
adatai helyesbítését kérni az Adatkezelőtől. A felhasználó bármikor jogosult továbbá a
személyes adatai kezelésére vonatkozó hozzájárulását a jövőre nézve visszavonni, valamint – a
kötelező adatkezelés esetét kivéve – személyes adatai és/vagy különös adatai zárolását (az adat
kezelésének végleges, vagy meghatározott időre történő korlátozását), vagy az Adatkezelő
nyilvántartásából történő törlését kérni. E kérdésekkel kapcsolatban az Adatkezelő örömmel áll
a felhasználó rendelkezésére az info@lexunit.hu e-mail címen, vagy levélben a 11064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14 alatti levelezési címen.
A személyes adatot törölni kell, ha annak kezelése jogellenes, vagy az érintett ezt kéri (és nem
áll fenn a kötelező adatkezelés valamely esete), az hiányos vagy téves és az állapot nem
orvosolható, az adatkezelés célja megszűnt vagy a tárolásnak a törvényben meghatározott
határideje lejárt, illetve ha a személyes adat törlését bíróság vagy a Hatóság elrendelte. A
törlésre irányuló kérelmet az érintettnek nem kell indokolnia, az Infotv. ilyen kötelezettséget
nem ír elő.
A felhasználó az adatai marketing célokra történő felhasználására adott hozzájárulását külön is
jogosult visszavonni, illetve az Adatkezelő által a felhasználó részére megküldött esetleges
hírlevelekről – a hírlevelekben található link használatával – bármikor jogosult leiratkozni.
Az érintett bármely – az adatai kezelésére vonatkozó – kérése esetén az adatkezelőnek
legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül válaszolnia kell, és írásban
tájékoztatnia kell az érintettet a meghozott intézkedésekről.
A tájékoztatás a formájától függetlenül ingyenes, kivéve, ha az érintett a folyó évben ugyanarra
az adatkörre egyszer már kért tájékoztatást. Ez esetben költségtérítés állapítható meg. A már
megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a
tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. Az érintettet nem csak az adatai kezeléséről, hanem
a már megtörtént zárolásról, illetve törlésről is tájékoztatni kell.
Ha az adatkezelő valamilyen oknál fogva nem teljesíti az érintett kérését, írásban tájékoztatja a
felhasználót, hogy a törlési, helyesbítési vagy zárolási kérelmet milyen okkal utasította el.
Ebben a tájékoztatásban a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről is
tájékoztatja az érintettet.
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítési, zárolási vagy törlési kérelmét nem teljesíti, ezt a
tájékoztatást a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül írásban, vagy – az érintett
hozzájárulása esetén – elektronikus úton kell megadnia.
 
9. Jogorvoslati lehetőségek
A felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:
1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy
jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik amelyhez felhasználó
nem járult hozzá és nem is volt feltüntetve ez a cél jelen adatvédelmi nyilatkozatban;
valamint
3. az Infotv.-ben meghatározott egyéb esetekben.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának
megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést
– beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az
annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében. Ha a felhasználó az Adatkezelő tiltakozással kapcsolatos döntésével
nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, úgy a felhasználó – a döntés
közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított
30 napon belül – az Infotv.-ben
meghatározott módon bírósághoz fordulhat.
Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő
a felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével a felhasználó személyiségi jogát megsérti, a felhasználó az adatkezelőtől
sérelemdíjat követelhet. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban,
amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a
felhasználó szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
A jogorvoslati lehetőségekről egyebekben az Infotv. 21-23. § rendelkezései adnak bővebb
tájékoztatást.
 
10. Az adatkezelő személye
A felhasználó adatainak kezeléséért, A Lexunit Group Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14., nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;
cégjegyzékszáma: 01 09 296657, adószám: 25926585-2-42;  )
 
11. További kérdések
Az Adatkezelő a fenti Adatvédelmi Szabályzatot magára nézve kötelezőnek ismerik el és
kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásukkal kapcsolatos adatkezelés megfelel a jelen
Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaknak.
Az Adatkezelő fenntartja a jogát arra, hogy a felhasználók által megadott adatokat bármikor
ellenőrizhesse, különösen, ha kétség merül fel a rendelkezésre bocsátott adatok valódiságát
illetően. Az ellenőrzés ideje alatt az Adatkezelő jogosult a felhasználó bármely, az Adatkezelő
által üzemeltetett online kereskedelmi oldal használatához való hozzáférését korlátozni, vagy
felfüggeszteni – legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig.
Amennyiben a fenti tájékoztatást követően további kérdései vannak az Adatkezelő általi
adatkezeléssel kapcsolatban, úgy kérjük, forduljon hozzánk bizalommal e-mailben az
info@lexunit.hu e-mail címen, vagy levélben a 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14.
 
12. Vonatkozó jogszabályok
A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi
jogszabályokra:
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2001. évi CVIII. törvény
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs
társadalommal
összefüggő
szolgáltatások
egyes
kérdéseiről
2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmáról;
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
Budapest, 2018. május 07.